Uruguay

Organization Fundación Perez Scremini
Country URUGUAY
Region LATAM
Status ASSOCIATE
Contact Name Guzmán Nión
email info@perezscremini.org
WHO Region PAHO
Address Meiereistraβe 2-6/3/1
Town 11600 Montevideo
Telephone 0059827052649
website https://perezscremini.org/